SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals 2023 Línia 1

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.500,00 € a l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

TANCA RAMADERA: Substitució de 390 metres de tanca ramadera a la muntanya de Queixans.

Subministrament i instal·lació de tanca ramadera amb puntals metàl·lics de perfil “T” d’acer S275J de 40x40x5mm amb una alçada útil d’1,2 metres. 

Ancoratge dels puntals al terreny cada 5 metres amb arriostrament cada 100 metres o canvi de direcció, prèvia perforació amb martell neumàtic roto-percussió amb un diàmetre de 40mm i una profunditat de perforació de 60cm, amb beurada de ciment CEM II/42,5R. 

Instal·lació de 3 cables d’acer galvanitzat “Galfan” (95%zinc, 5% alumini) d’alta tensió de 2,5mm de diàmetre, amb una resistència de 1.280N/mm2 i una càrrega de ruptura de 600kg. Part proporcional d’aïlladors finals d’alta tensió, tensors tipus “rotoclick”, aïlladors intermedis amb fixació amb cargols zincats M8 i molles.  

Instal·lació de cable elèctric per a generar els ponts elèctrics.

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1, any 2023 (EXP. 2022/10235 – X2022000411).